User:白学家羊驼/Fòng-Sìng-Wàa Lò-Má-Zì Gau-Zung 1 Nìn-Kap Saang-Màt Gāau-Còi/Dài 1 Zoeng Hàang Kán Slāi-Baau

From Moegirlpedia
Jump to: navigation, search

Jìn-hàt-slāi-baau jáu hà-dai di gīt-gāu:


  • Bin-màu
  • Slāi-baau-zat
  • Slāi-baau-mōk
  • Slāi-baau-bēk
  • Hàt-tòng-tái
  • Nāi-hàt
  • Tòng-gāap(Ah bù-fàn jìn-hàt-slāi-baau zēng jáu)