User:白学家羊驼/Saang-màt-gāai màt-zat càng-kap

From Moegirlpedia
Jump to: navigation, search

Saang-mèng-mài-túng gō gīt-gāu càng-cī cùng saang-màt-hin dāu gōk zúng saang-tāai hài-túng; Cùng dàai-dàai-slāi-slāi gō kwàn-tái dāu múi-ah-zēk dùk-làp gō gō-tái; Gō-tái jí-hà hài zú-sìng gō-tái gō hī-gun, zú-zik ah-zìk dāu slāi-baau.

Gō-tái càng-cī

saang-màt-hin > saang-tāai-hài-túng > kwàn-lòk > zúng-kwàn > saang-màt(gō-tái)

Do-slāi-baau càng-cī

hī-gun hài-túng > hī-gun > zú-zik

Slāi-baau càng-cī

slāi-baau > slāi-baau-hī

Fan-zí càng-cī