Flying Island: The Sky Adventure

From Moegirlpedia
Jump to: navigation, search
喜羊羊与灰太狼新logo.png
Moegirlpedia would welcome your assistance in improving this article☆Kira~

As you read this article, you're welcome to participate in editing this page. Before editing, please read the wiki quickstart, edit guidelines and retrieve relevant information.

We wish you a good time on Moegirlpedia.


'''''
Flying Island The Sky Adventure KV.jpg
Original Name 奇幻天空岛
Translation Name Flying Island: The Sky Adventure
Region China
Original run January 27, 2018
Episodes 60
Directed by Pu Zhikang, Chen Huiyan, Cai Yuying
Written by Liang Zikai, Liu Feng, Liu Wei, Luo Wei, Li Disi, Huang Zexuan, Chen Xiaodan, Xie Huihao, Shi Yuan
Voiced by Zu Qing, Zhang Lin, Liang Ying, Deng Yuting, Liu Hongyun, Gao Quansheng, Zhao Na, Li Tuan
Licensed by Creative Power Entertaining
State Creative Power Entertaining
Linked works Pleasant Goat and Big Big Wolf

Flying Island: The Sky Adventure (Chinese: 奇幻天空岛) is the twenty-sixth season of Pleasant Goat and Big Big Wolf series, and the third season of Marching to the New Wonderland series.

Synopsis

The little goats are planning to have a sky journey but they are interrupted by Wolffy. Between chasing and catching, the goats and Wolffy are split by a mysterious force and the little goats are lost in various characteristic flying islands. Weslie has to rebuild the magical train alone in order to start his sky adventure of finding his friends. He fights against Wolffy on his own and makes his way to the weather factory where generates weather and the rainbow world where colors the sky. Eventually, Weslie meets up with all his friends and starts their sky journey together.[1]

Staff

Cat ico20.png
This article was originally from page Flying Island: The Sky Adventure in Pleasant Goat Wiki, and the license might be different from English Moegirlpedia. The contents might differ after being modified by different users on both sides. For more information, see Moegirlpedia:Copyrights.
 • Donghua directed by: Huang Junming, Xu Chang, Zhou Zeju, Li Ruiyun, Quan Chao, Rong Yuqing, Guo Si'en, Chen Xiongbin, Zhou Fenghua, Luo Menghao, Cai Muyan, Luo Wencong, He Yingqiang, Liao Jincong
 • Art directed by: Wang Yongjian, Chen Yuanyuan
 • Art designed by: Xu Shuxian, Li Shiyu, Chen Jinda, He Jieyin, Yu Taoye, Hu Jing, Weng Renjie, Yu Zhuojun, Ye Zhibin, Lu Junlai, Pang Yiwen
 • Donghua designed by: Huang Weijia, Wu Zimai, Zheng Yingbin, Guo Changzhi, Chen Guixiong, Xie Yiming, Ma Tingting, Yang Xiaolin, Qin Xiaofeng, He Zihua, Chen Lijin, Wen Rujie, Chen Hanxiong, Chen Dong, Zhao Jiaxin, Lü Qizhuang, Ou Jianhao, Fang Peiwei, Lin Jianfeng, Liu Siting, Xiang Jiajun, Luo Wenying, Huang Meiping, Li Cong, Huang Tang, Chen Yuzhen, Zhang Yanchun, Wu Zelin, Hu Xinmiao, Huang Lijun, Li Xin, Huang Miaoming, Wu Zhiqian, Luo Zijie, Huang Shuhan, Yang Anjing, Zhu Yuanjin, Zhong Yuanbo, Lin Kunxiang, Lin Jiashu, Du Ziyin, Yang Yi, Liang Songxian, Lai Jinming, Gao Zibai, Liu Yonghong, Guan Xiaoling, Xu Penglin, Wu Shiqing, Fang Miaoting, Yao Liyan, Liang Xilun, Huang Jiecai, Du Wei, Liao Suping, Yang Runjia, Zhuang Shaoqin, Huang Kaitao, Zhong Jiena, Zheng Manying, Wan Huiqian, Zhong Zhikang, Chen Yupeng, Yuan Hongqiang, Tian Shudian, Liu Weigui, Nie Haofan, Shen Yanling, Zhang Yanxiu, Huang Zihao, Xian Weijun, Lin Yongxin, Su Jiahao, Zheng Sheng, Wang Jiaxin, Zhang Hanwen, Zheng Huachan, Li Chun, Zhang Wuming, Gan Jingmin, Liu Lanrui, Sun Hai, Zhang Huiying, Wu Qiaoling, Zhang Caihui, Hu Yuyang, Liang Pengfei, Chen Yucai, Lai Zhixuan, Liu Ke, Li Yi, Yang Wenjian, Lan Dongling, Fan Yue, You Liwen
 • 3D made by: Zhang Cheng, Tang Zhiyong, Liu Dinghe, Yin Runzhong, Lao Yunyu, Lan Qichao, Su Changde, Ye Yanqing
 • Produced by: Cai Ruiqiong, Tan Fei, Chen Kaixia, Yan Liting, Cao Huiting
 • Traffic coordinated by: Li Xiaoxia
 • Issued by: Qiu Haiyan, Ding Dan
 • Edited by: Huang Shihong, Sun Caixia, Xian Jingwen, Wan Zhaolong, Feng Lan, Zhao Guojun, He Jingjing, He Yuqing
 • Recorded, animation-effected and overdubbed by: Liu Jialing, Miao Haibiao, Li Yan, Bei Le, Wang Shaoqin, Lu Yinzhen, Shang Jiayang, Sun Xin, Chu Mengxin, Zhu Feifan, Huang Minfei, Xie Yutian, Che Xing, Li Tingting, Yu Miao, Zhang Kehua, Cai Haoyang, Chi Zhicheng
 • Copy-edited by: Guo Minqi, Guo Peng, Wu Chaowei, Shi Jianna
 • Scripted by: Liang Zikai, Liu Feng, Liu Wei, Luo Wei, Li Disi, Huang Zexuan, Chen Xiaodan, Xie Huihao, Shi Yuan
 • Directed by: Pu Zhikang, Chen Huiyan, Cai Yuying
 • Supervised by: Huang Weiming
 • Made made by: Creative Power Entertaining Co., Ltd
 • Producer: Creative Power Entertaining Co., Ltd

Characters

Goats

Wolves

Episodes

Cat ico20.png
This article was originally from page List of Pleasant Goat and Big Big Wolf episodes in Wikipedia, and the license might be different from English Moegirlpedia. The contents might differ after being modified by different users on both sides. For more information, see Moegirlpedia:Copyrights.
No. Chinese Title English Title Script Director Original air date
01 向天空出发 Marching to the Sky Liang Zikai Huang Junming January 27, 2018
02 遇见机械鸟 Meeting the Mechanical Bird Liu Feng Cai Yuying
03 破碎的嘻哈火车 The Broken Magic Train Luo Wei(罗玮) Xu Chang
04 新嘻哈号 The New Magic Train Li Ruiyun
05 天气工厂 The Weather Factory Rong Yuqing January 28, 2018
06 极光果养成记 Growing Aurora Fruit Liu Feng Chen Huiyan
07 嘻哈分体 Magic Train Divide
08 加班危机 Overtime Crisis Huang Zexuan Huang Junming
09 展翅高飞 Spread Your Wings and Fly High Xie Huihao Rong Yuqing
10 天气种子 Weather Seeds Chen Xiaodan Chen Huiyan
11 奔跑吧懒羊羊 Running Paddi! Shi Yuan January 29, 2018
12 努力的果实 The Fruits of Hard Work Liang Zikai
13 灰太狼的真心 Wolffy's Good Intentions Xu Chang
14 彩虹城 Rainbow City Liu Wei(刘维) Cai Yuying
15 灰太狼的真面目 Wolffy's True Colors Li Ruiyun
16 彩虹节闯关 The Rainbow Festival Challenge Liang Zikai Huang Junming January 30, 2018
17 彩虹拼图大比拼 Race to Complete the Rainbow Puzzle Li Disi Chen Huiyan
18 热心帮倒忙 Rainbow Beans Try to Help Liu Feng
19 制造彩虹 Creating Rainbow Liu Wei(刘维) Li Ruiyun
20 颜色笔哪去了 Where is the Color Pencil Luo Wei(罗玮) Chen Huiyan
21 分身危机 Crisis of Doppelgangers Xie Huihao Xu Chang January 31, 2018
22 好朋友 Good Friends Huang Zexuan Chen Huiyan
23 失踪的懒羊羊 The Missing Paddi Chen Xiaodan Chen Huiyan
24 快乐欢送会 The Happy Farewell Party Li Disi He Yingqiang
25 风暴中的气球城 The Balloon City Amid the Storm Liang Zikai Cai Yuying
26 强硬射线 The Beam that Makes You Strong and Tough Zhou Zeju February 1, 2018
27 胆小英雄 The Coward Hero Liu Wei(刘维) Chen Huiyan
28 末日武器 Doomsday Weapon Liu Feng Luo Wencong
29 全城警报 Everyone Alert! Li Disi Xu Chang
30 当气球粘上狼 When Wolffy Sticks to Balloon Liu Feng Chen Huiyan
31 小羊上课堂 All Goats at School Chen Xiaodan February 2, 2018
32 梦想成真 Dreams Come True Huang Zexuan
33 功亏一篑 One Step Away Liu Wei(刘维) Luo Menghao
34 将军之战 The Battle of Generals Xie Huihao Chen Huiyan
35 危机爆发 The Crisis! Luo Wei(罗玮)
36 冲出风暴 Escaping the Storm Li Ruiyun February 3, 2018
37 村长宝宝 Baby Chief Liu Wei(刘维) Huang Junming
38 宝宝生病了 The Baby Gets Sick Liang Zikai Zhou Zeju
Luo Menghao
39 无敌小宝宝 The Invincible Baby Luo Wei(罗玮) Chen Huiyan
40 “时光星”来了 Time Star Is Here Liu Feng
41 星星与宝石 The Stars and the Gem Xie Huihao Li Ruiyun February 4, 2018
42 沉睡的星星镇 The Sleeping Starry Town Li Disi Chen Huiyan
43 星星大宣传 Publicising the Stars Huang Zexuan
44 长老的表演 The Elder’s Performance Liang Zikai Quan Chao
45 神奇星能力 The Amazing Power of the Stars Li Disi Chen Huiyan
46 新的节目 New Show Liu Feng Chen Xiongbin February 5, 2018
47 变小危机 The Crisis of Shrinking Liu Wei(刘维) Luo Wencong
48 奇怪的暖羊羊 The Strange Jonie Chen Xiaodan Zhou Fenghua
49 勇闯巨人屋 Braving the Giant House Luo Wei(罗玮) Guo Si'en
50 云海隧道 Cloud Sea Tunnel Liang Zikai Cai Muyan
51 隐藏的暖羊羊 The Hiding Jonie Huang Zexuan Chen Huiyan February 6, 2018
52 红太狼在哪儿 Where Is Wolnie Chen Xiaodan
53 空中水战 Water Battle in the Sky Xie Huihao
54 重逢 Reunion Li Disi Cai Yuying
55 往事 Bygone Memories Liu Feng Xu Chang
56 最后的天晶 The Final Sky Crystal Liu Wei(刘维) Luo Menghao February 7, 2018
57 灰太狼的分身 Wolffy’s Doppelgangers Luo Wei(罗玮) Li Zeju
58 抓捕分身 Capturing Doppelgangers Liu Hui Cai Yuying
59 海底的阴谋 Conspiracy in the Sea Liu Wei(刘维) Rong Yuqing
Luo Wencong
60 最后一战 The Last Battle Liang Zikai Huang Junming

Related Songs

Opening Theme (OP)

Lyrics by:Na Yulin, Composed by:Wang Zhen, Sung by:Cou Shi

Ending Theme (ED)

Lyrics by, Composed by, Sung by:Purple Lee

References