Ultimate Battle: The Next Generation

From Moegirlpedia
Jump to: navigation, search
喜羊羊与灰太狼新logo.png
Moegirlpedia would welcome your assistance in improving this article☆Kira~

As you read this article, you're welcome to participate in editing this page. Before editing, please read the wiki quickstart, editing guidelines and retrieve relevant information.

We wish you a good time on Moegirlpedia.
决战次时代 en.png
决战次时代 KV.jpg
Original Name 决战次时代
Translation Name Ultimate Battle: The Next Generation
Region China
Original run July 9, 2021
Episodes 60
Directed by Liang Jiaqi, Chen Lijin, Huang Junming
Voiced by Zu Qing, Zhang Lin, Liang Ying, Deng Yuting, Liu Hongyun, Gao Quansheng, Zhao Na, Li Tuan
Licensed by Creative Power Entertaining
State Creative Power Entertaining
Linked works Pleasant Goat and Big Big Wolf

Ultimate Battle: The Next Generation (Chinese: 决战次时代), also known as Ultimate Battle: The Bubble Tea Shop is the thirty-fifth series of the Pleasant Goat and Big Big Wolf series, the twenty-fourth season of the Pleasant Goat and Big Big Wolf TV animation series, and the fourth season of the Mighty Little Defenders series.

Plot

Weslie and Wolffy were accidentally taken to the future world. In order to return to their own time and space, the two and the goats from the future collected scattered fragments of the Elephant Star Stone. But in the process, a mysterious villain also dispatched powerful subordinate to snatch the fragments, so the two forces launched a wonderful battle for fragments.

Animation Production

STAFF

 • Animation directors: Chen Xiongbin, Rong Yuqing, Zhou Zeju, Quan Chao, Lin Jiashu, He Yingqiang, Liang Songxian
 • Art Director: Chen Yuanyuan
 • Art Design: Mai Wanxia, ​​Li Shiyu, Xu Zhuojie, Wang Jianhao, Cai Yanbing, Mei Zhiwen, Lei Yuerong
 • Animation design: Wen Rujie, Zhang Hanwen, Cui Hengshuo, Tian Shutian, Su Zehua, Yang Lu, Wang Hongxing, Nie Haofan, Liu Siting, Chen Dong, Xiao Guijun, Liang Xilun, Huang Miaoming, Sun Hai, Liang Jinru, Yang Yi, Huang Meiping, Wen Zihao, Xiong Zhiqi , Huang Weijia, Cai Kuichang, Zhu Siyan, Shao Jierong, Zhao Jiaxin, Gan Jingmin, Zhang Huiying, Wang Jianjun, Chen Meihui, Xiang Jiajun, Yang Heming, Li Feilong, Liang Kunhao, Chen Yulin, Luo Zheng, He Zihua, Liang Chaojie, Zhao Jingwei, Huang Xinying
 • Three-dimensional production: Yin Runzhong, Lan Qichao, Tang Wuqiang, Wang Xin, Li Yingqi, Wang Jialu, Gong Cun, He Bowei, Zhang Cheng
 • Producers: Cai Ruiqiong, Hou Zhiyun, Ma Yanni, Li Chunying, Zhang Xian, Su Wanzi
 • Media distribution: Qiu Haiyan, Ding Dan
 • Promotion: Liang Yanni, Guan Xiaowen, Feng Xiaoping
 • Post-production: Sun Caixia, Xian Jingwen, Wu Xueli, Huang Shihong
 • Sound effects production: Guangzhou Xianwu Wenhua Chuanbo Co., Ltd. / Kuang Yingqi, Xie Yutian, Zhang Xuanyu, Cui Xueyu, Yu Miao, Du Yanyao
 • Audio Director, Motion Effects/Mixing: Kuang Yingqi
 • Recording: Miao Haibiao
 • Editor: Guo Minqi, Wu Chaowei
 • Planning and Coordination: Guo Peng
 • Screenwriters: Liang Zikai, Liu Wei, Liu Zemin, Shi Jianna, Liu Qingrun, Zhu Haiying, Liu Feng, Huang Wenji, Geng Yimiao
 • Directors: Chen Lijin, Liang Jiaqi, Huang Junming
 • Director: Huang Xiaoxue
 • General planner: Huang Weiming
 • Producer, Distributor, Producer: Creative Power Entertaining Co., Ltd.

CAST

Goats

Wolves

Others

 • Dr. T: Li Tuan
 • Yingzi: Zu Qing
 • Hantian: Gao Quansheng
 • Heizuan: Zu Qing
 • Bulei: Liu Hongyun
 • Aoli: Zhang Lin
 • Big Humphrey: Gao Quansheng
 • Lao Tie: Gao Quansheng (Episode 4)
 • Ignition Monster: Liu Hongyun (Episode 4)
 • Piledriver Monster: Gao Quansheng (Episode 5)
 • Pen Monster:: Liu Hongyun (Episode 6)
 • Generator Monster: Gao Quansheng (Episode 7)
 • Rocket Monster: Zhang Lin (Episode 9)
 • Xiaohe: Zhao Na
 • Puppet Monster: Liu Hongyun (Episode 10-11)
 • Trophy Monster: Li Tuan (Episode 12)
 • Uncle Yun: Zhang Lin (Episode 12)
 • Sweeper Robot: Gao Quansheng (Episode 14)
 • Mirror Monster: Liu Hongyun (Episode 15-16)
 • Xiao Yu: Liu Hongyun (Episode 16~18; Episode 20~21)
 • Spear Monster: Deng Yuting (Episode 20-21)
 • Shield Monster: Li Tuan (Episode 20-21)
 • A Thousand Paper Monster (Episode 22)
 • Gramophone Monster: Li Tuan (Episode 23)
 • Glass Monster: Zhao Na (Episode 24-25)
 • Magnet Monster: Gao Quansheng (Episode 26-27)
 • Pump Monster: Li Tuan (Episode 28)
 • Dynamite Barrel Monster: Gao Quansheng (Episode 29)
 • Boulder Monster: Li Tuan (Episode 30)
 • Mud Doll Monster: Li Tuan (Episode 32~34)
 • Dinosaur Fossil Monster: Gao Quansheng (Episode 36)
 • Glare Lantern: Deng Yuting (Episode 39)
 • Durian Monster: Li Tuan (Episode 39)
 • Signal Monster: Deng Yuting (Episode 39)
 • Steel Monster: Gao Quansheng (Episode 41)
 • The Clock Monster: Liu Hongyun (Episode 42)
 • Gecko Monster (Episode 45)
 • Vine Monster: Liu Hongyun (Episode 46)
 • Computer Monster: Li Tuan (Episode 48)
 • Tyre Monster: Li Tuan (Episode 49)
 • Cloud Monster: Li Tuan (Episode 55)

Episodes

No. Chinese Title English Title Script Director Original air date(TV) Original air date(Web)
1 怪石现世 A Mysterious Rock Liu Zemin He Yingqiang
Zhou Zeju
July 9, 2021 July 9, 2021
2 消失的时光 The Disappered Time Liu Wei Lin Jiashu
Liang Songxian
Rong Yuqing
3 陌生的亲人 Unfamiliar Relatives Shi Jianna Quan Chao
Chen Xiongbin
4 从前的味道 A Tip from the Past Zhu Haiying Zhou Zeju
5 烈焰雄心 Flaming Ambition Liu Qingrun Lin Jiashu July 10, 2021
6 不一样的美羊羊 A Different Tibbie Rong Yuqing Liang Zikai
7 最棒的舞台 Shining Stage Liu Feng He Yingqiang July 10, 2021
8 黑夜之战 Night Battle Geng Yimiao Liang Songxian
9 寒天来袭 Hantian's Attack Huang Wenji Chen Xiongbin July 11, 2021
10 夺卡 Capture the Card Shi Jianna Liang Jiaqi
Chen Lijin
11 提线木偶 String Puppets Zhu Haiying July 11, 2021
12 一奖难求 Prizes on Mars Liu Zemin
13 困斗 Struggling Liu Feng Quan Chao July 12, 2021
14 微妙关系 Subtle Relationship Liang Zikai Liang Jiaqi
Chen Lijin
15 游园奇遇 Adventure in the Garden Shi Jianna July 12, 2021
16 再遇强敌 Encountering a Strong Enemy Again Liu Wei
17 爆发 Outbreak Liu Qingrun July 13, 2021
18 妹妹的眼泪 Sister’s Tears Geng Yimiao
19 父子 Father and Son Liu Zemin July 13, 2021
20 矛与盾 Spear and Shield Liu Wei He Yingqiang
21 再见哥哥 Goodbye Brother Liang Zikai Zhou Zeju July 14, 2021
22 乌龙相遇 Oolong Encounter Liu Qingrun Quan Chao
23 过去的歌谣 The Ballads of the Past Zhu Haiying Liang Jiaqi

Chen Lijin

July 14, 2021
24 步雷的身份 Bulei's Identity Liu Wei
25 儿时伙伴 Childhood Buddies Liu Zemin July 15, 2021
26 真亦是假 True but also False Shi Jianna Zhou Zeju
27 再见不是朋友 Bye, But Not Friend Anymore Liang Zikai Chen Xiongbin July 15, 2021
28 沉默的机器人 Silent Robot Zhu Haiying Liang Songxian
29 宿敌 Old Enemy Liu Qingrun Liang Jiaqi

Chen Lijin

July 16, 2021
30 残酷的真相 Cruel Truth Zhu Haiying Lin Jiashu
31 改变 Changes Liu Zemin Rong Yuqing July 16, 2021
32 付博士归来 Dr. Fu Came Back Shi Jianna Liang Jiaqi

Chen Lijin

33 奥力,你好 Hi, Aoli Liang Zikai Xiang Jiajun July 17, 2021
34 录音中的告别 Goodbye in the Recording Rong Yuqing
35 觉醒时刻 Awakening Moment Zhu Haiying Liang Jiaqi

Chen Lijin

July 17, 2021
36 博物馆之夜 Night in the Exhibition Liu Wei
37 龙潭虎穴 Enemy Base Liu Qingrun July 18, 2021
38 再探虎穴 Go to Enemy Base Again Liu Wei
39 危险的信号 Dangerous Signal Zhu Haiying Chen Xiongbin July 18, 2021
40 唤醒红太狼 Wake Wolnie Up Shi Jianna Liang Jiaqi

Chen Lijin

41 强大的意志 Strong Will Liu Zemin July 19, 2021
42 留住时光 Keep the Time Liu Qingrun
43 意外 Accident Liang Zikai Liang Jiaqi

Chen Lijin

July 19, 2021
44 密室 Chamber of Secrets He Yingqiang
45 大战壁虎怪 Fight Gecko Monster Shi Jianna Liang Jiaqi

Chen Lijin

July 20, 2021
46 亲情的牵绊 The Bondage Of Family Liu Zemin
47 最坏的结果 The Worst Result Liu Qingrun Liang Jiaqi
Chen Lijin
July 20, 2021

July 9 (leak out)

48 末日危机 Doomsday Crisis Liu Wei Liang Songxian
49 影子任务 Shadow Mission Shi Jianna Liang Jiaqi
Chen Lijin
July 21, 2021
50 疯狂的计划 Crazy Planning Zhu Haiying
51 正义的胜利 Victory of Justice Liang Zikai Lin Jiashu July 21, 2021

July 9 (leak out)

52 重拾时光 Reminiscence Liu Zemin Zhou Zeju
53 信任危机 Trust Crisis Liu Qingrun Liang Jiaqi
Chen Lijin
July 22, 2021
54 谁是卧底 Who's Undercover Liu Wei Quan Chao
55 最后一刻 The Last Minute Zhu Haiying Chen Xiongbin July 22, 2021
56 曙光与幻灭 Dawn and Disillusion Liu Qingrun Quan Chao
57 潜伏 Latence Shi Jianna Liang Jiaqi

Chen Lijin

July 23, 2021
58 虚假的世界 Fake World Liu Wei Rong Yuqing
59 最大危机 The Biggest Crisis Liang Zikai Liang Songxian July 23, 2021

July 22 (leak out)

60 再见 Goodbye Liu Zemin Lin Jiashu

Related Songs

Opening Theme (OP)

Singer: Xie Lin
Lyricist: Miao Haibiao, Liu Feng, Geng Yimiao, Liang Zikai, composer: Yiqi

Ending Theme (ED)

Singer:Ivy Koo
Lyricist, composer: Ivy Koo

IN

Singer: Jonie (CV. Deng Yuting)
Lyricist, composer: Purple Lee,
Singer: Bu Lei (CV. Liu Hongyun)
Lyrics, Composer: Li Zixin
 • Dreams in the Starlight (Episode 23, Episode 55)
Singer: Guo Yi
Lyricist, composer: Li Zixin
 • Dreams in the Starlight (Episode 24)
Singer: Xiaoxin (CV. Liu Hongyun); Xiaoxin (CV. Liu Hongyun) & Jonie (CV. Deng Yuting); Bulei (CV. Liu Hongyun)
Lyricist, composer: Li Zixin
Singer: Xie Lin
Lyricist: Miao Haibiao, Liu Feng, Geng Yimiao, Liang Zikai, composer: Yiqi
Chronology of Pleasant Goat and Big Big Wolf animation series
Previous show This show Next show
Dunk for Victories
(January, 2021)
Ultimate Battle: The Next Generation
(July, 2021)
Against the Dark Force 2

Notes